Husordensregler

Lysehagan Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskapet – ikke OBOS – eier bygningene og eiendommen.

Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i førsteklasses stand og at borettslagets omdømme er det best mulige. Det er også borettslaget selv som må skape de forhold som sikrer dem orden, ro og trygghet i hjemmet, og hever borettslagets og strøkets anseelse.

For å oppnå dette, og for å skape de best mulige forhold mellom de enkelte borettshaverne, har en i denne «husorden» gitt enkle regler som det er i hver enkelt borettshavers interesse å overholde. Husordenens bestemmelser er vedtatt av generalforsamlingen i laget og gjelder som en del av leiekontrakten.

Mulige meldinger fra styret eller forretningsfører ved oppslag, rundskriv eller lignende, gjelder som tillegg til husorden.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1. I trapperom skal det ikke settes barnevogner, sykler, ski, kjelker eller andre uvedkommende ting. Slikte ting bør fortrinnsvis plasseres i oppbevaringsrommene eller i egen kjellerbod. Barnevogner og hjelpemidler for funksjonshemmede er unntatt fra denne reglen, dersom beboerne i oppgangen er enige.

2. Sportslige aktiviteter som fotballsparking, slåball og lignende er ikke tillatt på borettslagets eiendom. Sykling er ikke tillatt på plenene.

3. Det er ikke tillatt å riste tepper, tøy eller sengeklær ut over veranda og vinduer eller i trappeoppgang.

4. Flaggstenger, antenner, inklusive parabolantenner, markiser, skilter eller lignende kan bare settes opp etter godkjenning av styret, og bare på en slik måte de ikke er til sjenanse for naboene.

5. Inngangsdører og dører til kjeller og vaskeri skal alltid være låst.

6. Alt felleslys skal være slukket når det ikke trengs.

7. All bruk av bart lys og ild, samt oppbevaring av brennbare væsker (bensin, parafin og lignende), samt gasser (propan og lignende), er forbudt i kjeller og fellesrom.

8. Grilling på verandaer er kun tillatt med gassgrill eller elektrisk grill.

RO I LEILIGHET OG OPPGANG
1. Det skal normalt være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

2. Boring og banking samt høy musikk, er kun tillatt mellom kl. 08.00 og kl. 21.00 på hverdager, mellom kl. 10.00 og 18.00 på lørdager og er ikke tillatt på søndager og helligdager.

3. All lek og støyende atferd i oppgangen og kjellere er forbudt. Privat ervervsvirksomhet som medfører støy og sjenanse for andre beboere er ikke tillatt.

4. Alle beboere oppfordres til å vise hensyn til hverandre.

DYREHOLD
Det er ikke tillatt å holde hund eller katt, men dette gjelder allikevel ikke dersom gode grunner taler for dyreholdet og det ikke er til ulempe for de øvrige beboerne.

Det må søkes styret om å få holde hund eller katt, og før søknaden sendes styret, skal søkeren selv skriftlig rette forespørsel til aktuelle beboere/andelseiere, der disse bes om å komme med eventuelle innvendinger. (Skjemaer for dette kan fås ved henvendelse til styret.)

SØPPEL OG RENHOLD
1. Nedkastlukene skal ikke brukes. Aviser og annet papir og papp og drikkekartonger skal ikke kastes i søppelkassene, men i egne beholdere merket PAPIR. All søppel skal pakkes inn før den legges i søppelkassene.

2. Glass og metallgjenstander skak ikke kastes i søppelkassene, men legges i Renholdverkets igloer. Spesialavfall leveres på bensinstasjoner, hvitevarer leveres til forretninger der de er kjøpt.

BAD, WC, LEDNINGER OG LUFTING
1. Alle rom holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser.

2. Det må ikke luftes i kjeller slik at det medfører ulemper og unormale temperaturforhold i huset.

3. Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet.

PARKERING
1. Parkering av biler og andre kjøretøyer skal skje i henhold til skilting.

2. Biler som ikke er i kjørbar stand (uten skilter, synlig defekte etc.) skal ikke parkeres på borettslagets område.

3. Større motorkjøretøyer (lastebiler etc.) skal ikke parkeres på området.

4. Campingvogner, tilhengere etc. skal ikke hensettes på borettslagets område.

5. All kjøring på borettslagets områder skal skje med forsiktighet.

FRAMLEIE AV LEILIGHET
1. Framleie må godkjennes av styret.

2. Framleieren må ikke flytte inn før slik godkjenning foreligger.

3. Borettshaveren har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som hans framleier påfører borettslaget eller dets medlemmer.

OMBYGGING AV LEILIGHET
Ombygging av leilighet og/eller installering må godkjennes av styret.
Alt vedlikehold, for eksempel restaurering av bad og elektrisk anlegg, skal følge de til enhver tid gjeldende forskrifter.

FELLES GRØNTANLEGG
Grøntanlegg med plener og beplantning er felles eiendom, og vedlikeholdet bekostes av beboerne. Bruksplener bør brukes med forsiktighet. Enhver bør bidra til å verne anlegget ved blant annet å be barna følge ordensreglene. Kast ikke mat ned på marken til fuglene. Det trekker rotter og mus til eiendommen.

Husordensregler, 26.05.2004 (pdf)

Reklamer